Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

Het doel van deze “algemene gebruiksvoorwaarden” is om een juridisch kader te bieden voor de voorwaarden waaronder de diensten van de website ter beschikking worden gesteld en door de “Gebruiker” worden gebruikt. De algemene gebruiksvoorwaarden moeten worden aanvaard door elke gebruiker die toegang tot de website wenst. Zij vormen het contract tussen de website en de gebruiker. De Gebruiker aanvaart deze algemene gebruiksvoorwaarden bij gebruik van deze website. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze AGV te allen tijde eenzijdig te wijzigen.

Omschrijvingen

Deze clausule heeft tot doel de verschillende essentiële voorwaarden van het contract vast te leggen:
– Gebruiker: deze term verwijst naar elke persoon die de website of één van de door de
website aangeboden diensten gebruikt.
– Inhoud gebruiker: dit zijn de gegevens die de Gebruiker binnen de website doorgeeft.
– Lid: de Gebruiker wordt lid wanneer hij/zij op de website wordt geïdentificeerd.
– E-mail en wachtwoord: is alle informatie die nodig is om een Gebruiker op de website te
identificeren. Het e-mailadres en wachtwoord geven de Gebruiker toegang tot diensten die
voorbehouden zijn aan leden van de website. Het wachtwoord is vertrouwelijk.

Toegang tot de diensten

De website is op elke plaats gratis toegankelijk voor elke Gebruiker met internettoegang. Alle door
de Gebruiker gemaakte kosten om toegang te krijgen tot de dienst (hardware, software,
internetverbinding, enz.) Afhankelijk van het geval: de Gebruiker die geen lid is, heeft geen toegang
tot de diensten die aan leden zijn voorbehouden. Daartoe moet hij/zij zich identificeren met zijn/haar
e-mail en wachtwoord. De website gebruikt alle middelen waarover hij beschikt om een kwalitatieve
toegang tot zijn diensten te garanderen. Aangezien het om een middelenverplichting gaat, verbindt
de website zich er niet toe dit resultaat te bereiken. Elke gebeurtenis als gevolg van overmacht die
leidt tot een storing van het netwerk of de server valt niet onder de verantwoordelijkheid van de
eigenaar van de website. De toegang tot de diensten van de website kan te allen tijde zonder
voorafgaande kennisgeving worden onderbroken, opgeschort of gewijzigd voor onderhoud of om
enige andere reden. De Gebruiker verbindt zich ertoe geen schadevergoeding te eisen als gevolg van
onderbreking, opschorting of wijziging van dit contract. De Gebruiker kan hier contact opnemen met
de beheerder van de website: Contact.

Intellectueel eigendom

De merken, logo’s, tekens en alle andere inhoud van de website worden beschermd door het
Wetboek van Intellectuele Eigendom en in het bijzonder door het auteursrecht. De Gebruiker vraagt
vooraf toestemming aan de website in geval van reproductie, publicatie of kopie van de verschillende
soorten inhoud. De Gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud van de website in een strikt persoonlijke
context te gebruiken. Het gebruik van de inhoud voor commerciële doeleinden is streng verboden.
Alle door de Gebruiker geplaatste inhoud is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. De
Gebruiker verbindt zich ertoe geen inhoud online te plaatsen die de belangen van derden kan
schaden. Elke rechtsvordering van een benadeelde derde tegen de website komt ten laste van de
Gebruiker. De inhoud van de Gebruiker kan te allen tijde en om welke reden dan ook door de
website worden verwijderd of gewijzigd. De Gebruiker ontvangt geen rechtvaardiging en
kennisgeving voorafgaand aan de verwijdering of wijziging van de inhoud van de Gebruiker.

Aansprakelijkheid en overmacht

De bronnen van de op de website verstrekte informatie worden betrouwbaar geacht. De website
behoudt zich echter het recht voor om de betrouwbaarheid van de bronnen niet te garanderen. De
informatie op de website is uitsluitend ter informatie. De Gebruiker is aldus als enige
verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en de inhoud van deze website. De Gebruiker
zorgt ervoor dat het wachtwoord geheim blijft. Openbaarmaking van het wachtwoord in welke vorm
dan ook is verboden. De Gebruiker aanvaardt alle risico’s verbonden aan het gebruik van zijn/haar e-
mailadres en wachtwoord. De website wijst alle verantwoordelijkheid af. Elk gebruik van de dienst
door de Gebruiker dat direct of indirect tot schade leidt, moet door de Gebruiker worden vergoed.
De website garandeert geen optimale veiligheid en vertrouwelijkheid van de verzonden gegevens. De
website verbindt zich er echter toe alle nodige middelen in te zetten om de veiligheid en
vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen. De website kan niet verantwoordelijk worden
gesteld in geval van overmacht of onvoorziene en onoverkomelijke handelingen van derden.

Hyperlinks

Er staan veel uitgaande hyperlinks op deze website, maar de webpagina’s waar deze links naartoe
leiden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de website die geen controle
heeft over deze links. De Gebruiker onthoudt zich derhalve van de verantwoordelijkheid van de
website voor de inhoud en de middelen van deze uitgaande hyperlinks.

Evolutie van het contract

Wij behouden ons het recht voor de voorwaarden van dit contract te allen tijde te wijzigen. De duur
van dit contract is onbepaald. Het contract wordt voor de Gebruiker van kracht op het moment dat
de dienst wordt gebruikt.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Het Franse recht is van toepassing op dit contract. Indien geen minnelijke schikking van een geschil
tussen de partijen wordt bereikt, zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd.